Wedstrijdreglement

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAERT

1. Inleiding

Het algemeen wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Baert NV organiseert. Het algemeen reglement kan voor een wedstrijd een aanvulling zijn op een bijzonder reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen beide reglementen, heeft het bijzonder wedstrijdreglement voorrang. 

Baert NV is geregistreerd in België onder registratienummer 0427.326.570 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Essenestraat 16, 1740 Ternat.

2. Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd van Baert NV is toegankelijk voor iedere school, praktijk of organisatie gevestigd in België of Nederland. 

Indien een school, praktijk of organisatie meerdere vestigingsplaatsen heeft, kan er door elke vestegingsplaats apart worden deelgenomen. Per adres kan er slechts éénmaal deelgenomen worden. 

Na het winnen van een wedstrijdprijs kan de deelnemende school, praktijk of organisatie automatisch gedurende 6 maanden vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van georganiseerde wedstrijden door Baert NV.

Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, zal diens recht op de prijs automatisch verliezen. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag.

De prijs in nominatief en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is verboden om de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op één of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen, dan heeft Baert NV recht de prijs terug te trekken zonder dat daar een vergoeding of een compensatie tegenover staat. De prijs zal terug gaan naar Baert NV. 

3. Wedstrijdverloop

In geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven.

In geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemers betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening, tekst of video; wordt de winnaar of de winnaars bepaald door Baert NV in functie van de door Baert NV vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Baert NV toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is. De deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van diens creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Baert NV tegen alle mogelijke aanspraken in verband met diens creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Baert NV is in geen geval verplicht een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. 

4. Prijzen

De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook. Baert NV kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Baert NV bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. 

Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Baert NV en/of de (mede)organisator. 

Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper. 

5. Aansprakelijkheid van Baert NV

Baert NV is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. 

Baert NV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij diens deelname. 

Baert NV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Baert NV niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Baert NV niet aansprakelijk worden gesteld. 

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid, kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Baert NV de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestiging)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Baert NV de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege Baert NV. 

Indien Baert NV genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Baert NV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Baert NV alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Baert NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van Baert NV en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend. 

Baert NV is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Baert NV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Baert NV in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Baert NV in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd. 

6. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Baert NV verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. 

Het beleid van Baert NV met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy policy’ zoals vermeld op de website van Baert. 

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en vestiging kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Instagram …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd. 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

Baert NV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Baert NV zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van Baert NV uit te sluiten. Baert NV behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Baert NV geleden schade (inclusief imagoschade). 

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd met Baert NV. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. 

8. Medeorganisatoren 

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Baert NV te worden gelezen als verwijzend naar zowel Baert NV als de medeorganisator. 

9. Het reglement

Door deel te nemen aan wedstrijden van Baert NV, aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Baert NV in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

Indien zulks vereist is, kan Baert NV dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Baert.

Cookies

Op onze websites en apps gebruiken wij en derden cookies of gelijkaardige technologieën (kortweg "cookies")

Instellingen

Zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Registreren informatie over hoe u de site bezoekt.

Houden informatie bij over uw surfgedrag om u relevante advertenties te tonen op andere sites.